Protestants-Evangelische
Kerk Boechout

Boechout is een gelukkig nog landelijke gemeente tussen Antwerpen en Lier. De protestantse kerk behoort tot de jongere VPKB gemeenten - onze opeenvolgende eigen predikanten zijn nog net op de vingers van één hand te tellen. Een aantal leden van de toenmalige Gereformeerde Kerk van Antwerpen (nu Antwerpen-Zuid) was in de vijftiger jaren 'op den buiten' gaan wonen. Onder hen de zakenman Klaas Sluijs. Hij werd de bezieler van een actieve evangelisatie. Zelf gaf hij een evangelisatieblad uit, het 'Vlaams Kerkblad' en er werden evangelisatieavonden ingericht. Kenmerkend daarbij was de antithese met de Rooms-katholieke kerk. Men stuurde zijn kinderen naar de School met de Bijbel in Mechelen, eerst met de trein, later met een busje. Daarmee kon men ook de leden naar de kerkdiensten in het verre Antwerpen brengen. Op 1 september 1954 werd de School met de Bijbel geopend, op 1 januari 1955 startte men met kerkdiensten en in mei van dat jaar werd de kerk van Boechout geïnstitueerd. De school werd ook bezocht door de kinderen van 'Kinderzorg', een protestants tehuis voor kinderen. Er kwam een eigen kerkblad, de 'Kerkelijke Tijdingen', allerlei verenigingen ontstonden waaronder uiteraard jeugdclubs, een vrouwenvereniging, een bejaardenclub - een mannenvereniging hield het niet lang vol -, een koor en een mandolineorkest; men had zelfs een eigen bibliotheek.

De kerk groeide en men wilde graag de turnzaal van de school inruilen voor een echte kerk; die kwam er in 1964. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de financiële ondersteuning vanuit Nederland.

Ondertussen was het concilie in Rome aan de gang en veranderde de verhouding met het rooms-katholieke gemeentebestuur en de medeburgers. Langzaamaan maakte de antithese plaats voor een voorzichtige oecumenische opening. Sindsdien wordt ons kerkgebouw ook gewaardeerd voor concerten, het Sinterklaasfeest van de burgerlijke gemeente en dergelijke.

Aan het kindertehuis was er hoe langer hoe minder behoefte en het werd omgevormd tot het Vrouwenhuis, waar vrouwen in crisissituaties met hun kinderen terechtkunnen. Boechout is sinds de oprichting mee betrokken bij het werk van het Protestants Sociaal Centrum in Antwerpen en was één van de eerste gemeenten die vluchtelingen, eerst uit zuidoost Azië, later Assyriërs uit Turkije opnam.

Boechout is altijd een jonge gemeente geweest: heel wat niet-kerkelijke kinderen bezochten de school en kwamen zo soms ook naar zondagschool, jeugdclubs en het jaarlijkse kerstfeest.
Deze sfeer van 'in Boechout is er altijd wel wat te doen' brengt ook nu nog nieuw inwijkende Nederlanders aan de zuidkant van Antwerpen ertoe om onze gemeente als hun kerkelijk thuis te kiezen. De zondagse kerkdiensten om 10 uur zijn dan ook zowel een moment van geestelijk bijtanken als van sociaal contact: onze leden komen immers van aan de Nederlandse grens en van tot voorbij Mechelen; zijn veel kerken 5 minuten na het laatste amen leeg, in Boechout wordt er minstens een half uur nagepraat, ook als er geen koffie is.

Hoeft het nog gezegd dat we u ook graag begroeten op zondagmorgen aan het  'Onze-Lieve-Vrouweplein'?

Op kaart weergeven